You are here

Number

This is the Kazakhstan Number page list. You can click the title to browse the detail information.
Number City
+7-700-(0000000...9999999) Astana - Mobile
+7-701-(0000000...9999999) Astana - Mobile
+7-702-(0000000...9999999) Astana - Mobile
+7-705-(0000000...9999999) Astana - Mobile
+7-707-(0000000...9999999) Astana - Mobile
+7-710-(2000000...2999999) Zheskazgan
+7-710-(3000000...3099999) Atasu
+7-710-(3100000...3199999) Aksu-Auly
+7-710-(3220000...3229999) Karazhal
+7-710-(3300000...3399999) Agadyr
+7-710-(3400000...3499999) Zhezdy
+7-710-(3500000...3599999) Ulytau
+7-710-(3600000...3699999) Balhash
+7-710-(3630000...3639999) Akzhal
+7-710-(3700000...3799999) Aktogay
+7-710-(3800000...3899999) Shashubay
+7-710-(3900000...3999999) Priozersk
+7-710-(4030000...4039999) Zhayrem
+7-710-(4220000...4229999) Zharyk
+7-710-(4320000...4329999) Zhayrem
+7-710-(5900000...5999999) Zhezkazgan - VSAT
+7-710-(6300000...6399999) Satpaev
+7-711-(2000000...2999999) Uralsk
+7-711-(3000000...3099999) Peremetnoe
+7-711-(3100000...3199999) Darinskoe
+7-711-(3200000...3299999) Fedorovka
+7-711-(3300000...3399999) Aksay
+7-711-(3400000...3499999) Zhambeyty
+7-711-(3500000...3599999) Zhanybek
+7-711-(3600000...3699999) Chapaev
+7-711-(3700000...3799999) Chingirlau
+7-711-(3800000...3899999) Zhalpaktal
+7-711-(3900000...3999999) Kamenka
+7-711-(4000000...4099999) Sayhin
+7-711-(4100000...4199999) Zhangala
+7-711-(4200000...4299999) Taypak
+7-711-(4300000...4399999) Akzhaik
+7-711-(4400000...4499999) Kaztalovka
+7-711-(4500000...4599999) Karatobe
+7-711-(4600000...4699999) Uralsk - VSAT
+7-711-(4700000...4799999) Uralsk - VSAT
+7-711-(4900000...4999999) Uralsk - VSAT
+7-711-(5900000...5999999) Uralsk - VSAT
+7-712-(2000000...2999999) Atyrau
+7-712-(3020000...3029999) Tengizshevroil
+7-712-(3100000...3199999) Akkystau
+7-712-(3300000...3399999) Ganyushkino
+7-712-(3400000...3499999) Indernborskiy
+7-712-(3500000...3599999) Dossor
+7-712-(3600000...3699999) Mahambet